Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Culemborg heeft 21 raadsleden. Raadsleden worden elke vier jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen door de inwoners gekozen. Ze zijn mensen die zich naast hun dagelijkse werk inzetten voor de gemeente. De raad stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast. De gemeenteraad doet dit op basis van besluiten die het college van burgemeester en wethoudersvoorbereidt. Raadsleden kunnen zelf ook voorstellen schrijven en aan de raad voorleggen. De raad stelt dan zelf beleid op.


Fracties hebben ook commissieleden. Elke fractie mag maximaal vijf commissieleden hebben. Commissieleden mogen meepraten en vragen stellen tijdens de commissievergaderingen, maar maken geen deel uit van de raadsvergadering. Ze mogen ook geen besluiten nemen. Verder ondersteunen zij de fractie.

Er zijn drie soorten vergaderingen. Over het algemeen is er de ene week een beeldvormende bijeenkomst, en zijn er de andere week commissievergaderingen en een raadsvergadering. Deze zijn altijd op donderdagavond. U kunt de vergaderingen bijwonen of op deze website live meekijken.


Beeldvormende bijeenkomst
Een beeldvormende bijeenkomst is bedoeld voor het delen en opdoen van kennis over een bepaald onderwerp. Ook kunnen raads- en commissieleden in deze bijeenkomsten contact hebben met de inwoners over allerlei onderwerpen. Beeldvormende bijeenkomsten vinden over het algemeen 1x in de twee weken plaats.


Commissievergadering
De commissievergadering is een voorbespreking van de raadsvergadering. Hierin bespreken raads- en commissieleden de raadsvoorstellen die in de raadsvergadering van twee weken later op de agenda staan. Raads- en commissieleden kunnen in een commissievergadering:
- Bestuurlijke vragen stellen
- Fractiestandpunten met de indieners van het raadsvoorstel uitwisselen
- Discussie voeren over het voorstel
- Beoordelen of het voorstel naar de besluitvorming (de raadsvergadering) kan.
Over het algemeen vinden er elke twee weken, tegelijkertijd, twee commissievergaderingen plaats.


Raadsvergadering
In de raadsvergaderingen debatteren de raadsleden en besluiten ze over raadsvoorstellen, moties en amendementen. Raadsvergaderingen vinden elke twee weken, na de commissievergaderingen, plaats.

U kunt uw mening aan de raad laten horen door gebruik te maken van het spreekrecht. Iedereen kan inspreken; van individuele inwoner van Culemborg tot vertegenwoordigers van groepen inwoners en organisaties.


Regels
Vanaf 1 juli 2017 zijn de regels voor het spreekrecht veranderd. De mogelijkheid om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan is verschoven van de raadsvergadering naar de voorbereidende raadscommissies. Het ligt voor de hand dat meepraten op het moment dat meningen nog worden gevormd meer effect heeft dan wanneer u spreekrecht krijgt tijdens een volgende fase van besluitvorming in een raadsvergadering.


Spreekrecht commissievergadering
In een commissievergadering kunt u alleen meepraten over onderwerpen die op de agenda staan. De oude regeling van 5 minuten spreekrecht is vervangen door ‘meepraten met’, de raads- en commissieleden tijdens de commissievergadering.


Regels inspreken
U meldt zich tenminste 24 uur vóór het begin van de voorbespreking/vergadering bij de griffie om het te bespreken onderwerp of de onderwerpen kenbaar te maken.


Het spreekrecht is niet bedoeld voor:
Onderwerpen die niet tot het werkterrein van de commissie of gemeenteraad behoren
Verslagen en besluitenlijsten van vergaderingen
Keuze, voordrachten of aanbevelingen van personen
Klachten en bezwaren. Hiervoor is een klachtenregeling of anders de commissie bezwaarschriften

U kunt uw mening aan de raad laten horen door gebruik te maken van het spreekrecht. Iedereen kan inspreken; van individuele inwoner van Culemborg tot vertegenwoordigers van groepen inwoners en organisaties.


Regels
Vanaf 1 juli 2017 zijn de regels voor het spreekrecht veranderd. De mogelijkheid om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan is verschoven van de raadsvergadering naar de voorbereidende raadscommissies. Het ligt voor de hand dat meepraten op het moment dat meningen nog worden gevormd meer effect heeft dan wanneer u spreekrecht krijgt tijdens een volgende fase van besluitvorming in een raadsvergadering.


Spreekrecht raadsvergadering
Tijdens een raadsvergadering mag u alleen nog inspreken over onderwerpen die niet op de agenda van de vergadering staan. Tijdens een raadsvergadering spreekt u altijd in aan het begin van de vergadering tijdens het agendapunt Spreekrecht burgers.


Regels inspreken
U meldt zich tenminste 24 uur vóór het begin van de voorbespreking/vergadering bij de griffie om het te bespreken onderwerp of de onderwerpen kenbaar te maken.
U krijgt als spreker maximaal vijf minuten het woord tijdens een raadsvergadering.
De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn, de totale spreektijd in een raadsvergadering is beperkt tot een half uur.


Het spreekrecht is niet bedoeld voor:
Onderwerpen die niet tot het werkterrein van de commissie of gemeenteraad behoren
Verslagen en besluitenlijsten van vergaderingen
Keuze, voordrachten of aanbevelingen van personen
Klachten en bezwaren. Hiervoor is een klachtenregeling of anders de commissie bezwaarschriften

Het college van burgemeester en wethouders bereidt in de meeste gevallen raadsvoorstellen voor. In de commissievergadering bepalen de aanwezige raads- en commissieleden of het raadsvoorstel als hamerstuk of bespreekstuk doorgaat naar de raadsvergadering. Ze kunnen er ook voor kiezen het raadsvoorstel niet in de geplande raadsvergadering te behandelen.


Hamerstuk
Een hamerstuk is een raadsvoorstel waarover zonder bespreking tijdens de raadsvergadering besloten wordt. Er wordt niet meer over gediscussieerd.


Bespreekstuk
Wanneer in een commissievergadering wordt besloten dat een raadsvoorstel een bespreekstuk is, betekent dit bijvoorbeeld dat fracties tijdens de raadsvergadering verder in debat willen, of een motie of amendement in willen dienen. Tijdens de raadsvergadering stemmen raadsleden over het raadsvoorstel, de amendementen en moties.

Motie
Een motie is een wens of verzoek, meestal aan het college van burgemeester en wethouders, over een raadsvoorstel. Raadsleden kunnen ook een ‘Motie vreemd’ indienen. Dit is een motie die niet hoort bij een onderwerp dat op de raadsagenda staat.


Amendement
Met een amendement wil een raadslid het voorgestelde raadsbesluit veranderen.

Raadsleden mogen het college van burgemeester en wethouders (B&W) schriftelijk vragen stellen. Er zijn drie verschillende soorten vragen.


Schriftelijke vragen (art. 33)
Schriftelijke vragen zijn politiek van aard. Denk aan de vraag waarom het college een bepaald besluit heeft genomen. De termijn voor schriftelijke behandeling is 28 dagen.


Technische vragen (art.35)
Technische vragen zijn vragen naar feitelijke informatie zonder politiek waardeoordeel. Raadsleden kunnen deze vragen stellen voordat het onderwerp wordt behandeld in de commissievergadering. De beantwoording kent geen officiële termijn.


Schriftelijke vragen/ Inlichtingen (art. 34)
Als raadslid heb je recht op informatie die bekend is bij het college. Hiervoor kunnen raadsleden een verzoek tot inlichtingen indienen. Beantwoording van deze vragen kan schriftelijk, of mondeling tijdens een vergadering. De termijn voor beantwoording is 10 dagen.

Omdat raadsleden naast hun werk voor de gemeenteraad vaak een baan hebben, staan de griffier en de medewerkers van de griffie ze bij. De griffie is onafhankelijk en neutraal, en adviseert en ondersteunt de gemeenteraad. De communicatie over en met de gemeenteraad loopt via de griffie. Wilt u informatie over de gemeenteraad en vergaderingen of zoekt u als inwoner, vereniging of organisatie contact met de raad, raadsfracties of raadsleden? De griffie staat dan voor u klaar. Meer informatie en contactgegevens vindt u via onderstaande link.

De gemeente kan uw persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld als u een brief instuurt, inspreekt in een vergadering, of op de publiekstribune in de raadszaal, waar gefilmd wordt, zit. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en ze beschermen vindt u in de privacyverklaring en het privacybeleid via Privacyverklaring | Gemeente Culemborg.